+

کاستاریکا > جمهوری کاستاریکا (1865 - 1895)

واریته
4
سال¼c1c5c10c25c50c$1$2$5$10$20سال
 -  -  -  - 25c -  -  -  -  -  - 1893
 -  - 5c10c25c -  -  -  -  -  - 1892
 -  - 5c10c25c50c -  -  -  -  - 1890
 -  - 5c10c25c50c -  -  -  -  - 1889
 -  - 5c10c25c50c -  -  -  -  - 1887
 -  - 5c10c25c50c -  -  -  -  - 1886
 -  - 5c -  - 50c -  -  -  -  - 1885
 -  -  -  -  - 50c -  -  -  -  - 1880
 -  -  -  -  -  -  - $2 - $10 - 1876
 -  - 5c10c25c50c -  - $5 -  - 1875
 - 1c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1874
 -  -  -  -  -  -  -  - $5 - $201873
 -  - 5c10c - 50c$1 -  - $10 - 1872
 -  - 5c -  -  - $1 -  - $10 - 1871
 -  - 5c10c - 50c -  - $5$10 - 1870
 -  - 5c -  -  -  -  - $5 -  - 1869
 - 1c - 10c -  - $1$2$5 -  - 1868
 - 1c -  -  - 50c - $2$5 -  - 1867
 - 1c -  -  - 50c$1$2 -  -  - 1866
¼c1c5c10c25c50c -  -  -  -  - 1865
 -  -  -  - 25c - $1 -  -  -  - 1864
سیستم پولی: 1 پزو = 100 سنتاوس
¼c - ¼ سنتاوو
1c - 1 سنتاوو
5c - 5 سنتاوو
10c - 10 سنتاوو
25c - 25 سنتاوس
50c - 50 سنتاوو
$1 - 1 پزو
$2 - 2 پزو
$5 - 5 پزو
$10 - 10 پزو
$20 - 20 پزو
uCoin