+

یوگسلاوی > پادشاهی یوگسلاوی (1918 - 1941)

واریته
10
سال5p10p25p50p1D2D10D20D50Dسال
 -  - 25p50p1D2D/big
2D/sm
10D20D50D1938
 -  -  -  -  -  -  -  - 50D1932
 -  -  -  -  -  - 10D20D - 1931
 -  -  - 50p1D2D - 20D - 1925
5p10p25p -  -  -  -  -  - 1920
سیستم پولی: 1 دینار = 100 پارا
5p - 5 پارا
10p - 10 پارا
25p - 25 پارا
50p - 50 پارا
1D - 1 دینار
2D - 2 دینار
10D - 10 دینار
20D - 20 دینار
50D - 50 دینارا
uCoin