+

کرواسی > جمهوری کرواسی (1993 - 2018)

مجموعه ضرابخانه
×
سال1l2l5l10l20l50l1Kn2Kn5Knسال
1l2l5l10l20l50l1Kn2Kn5Kn2018
1l2l5l10l20l50l1Kn2Kn5Kn2017
1l2l5l10l20l50l1Kn2Kn5Kn2016
1l2l5l10l20l50l1Kn2Kn5Kn2015
1l2l5l10l20l50l - 2Kn5Kn2014
1l2l5l10l20l50l1Kn2Kn5Kn2013
1l2l5l10l20l50l1Kn2Kn5Kn2012
1l2l5l10l20l50l1Kn2Kn5Kn2011
1l2l5l10l20l50l1Kn2Kn5Kn2010
1l2l5l10l20l50l1Kn2Kn5Kn2009
1l2l5l10l20l50l1Kn2Kn5Kn2008
1l2l5l10l20l50l1Kn2Kn5Kn2007
1l2l5l10l20l50l1Kn2Kn5Kn2006
1l2l5l10l20l50l1Kn2Kn5Kn2005
1l2l5l10l20l50l - 2Kn5Kn2004
1l2l5l10l20l50l1Kn2Kn5Kn2003
1l2l5l10l20l50l1Kn2Kn5Kn2002
1l2l5l10l20l50l1Kn2Kn5Kn2001
1l2l5l10l20l50l1Kn2Kn5Kn2000
1l2l5l10l20l50l - 2Kn5Kn1999
1l2l5l10l20l50l1Kn2Kn5Kn1998
1l2l5l10l20l50l1Kn2Kn5Kn1997
1l2l5l10l20l50l1Kn2Kn5Kn1996
1l2l5l10l20l50l1Kn2Kn5Kn1995
1l2l5l10l20l50l1Kn2Kn5Kn1994
1l2l5l10l20l50l1Kn2Kn5Kn1993
سیستم پولی: 1 کونا = 100 لیپا
1l - 1 لیپا
2l - 2 لیپا
5l - 5 لیپا
10l - 10 لیپا
20l - 20 لیپا
50l - 50 لیپا
1Kn - 1 کونا
2Kn - 2 کونا
5Kn - 5 کونا
uCoin