+

قبرس > جمهوری قبرس (1983 - 2007)

سال½c1c2c5c10c20c50cسال
 - 1c2c5c10c20c50c2004
 - 1c2c -  -  -  - 2003
 -  -  -  - 10c - 50c2002
 -  -  - 5c - 20c - 2001
 - 1c2c5c10c20c50c1998
 - 1c2c -  -  - 50c1996
 - 1c2c5c10c20c50c1994
 - 1c2c5c10c20c50c1993
 - 1c2c5c10c20c - 1992
 - 1c2c5c10c20c50c1991
 - 1c2c5c10c20c - 1990
 -  -  -  -  - 20c - 1989
 - 1c2c5c10c20c - 1988
 - 1c - 5c -  -  - 1987
 - 1c2c5c10c20c - 1985
½c1c2c5c10c20c - 1983
سیستم پولی: 1 پوند = 100 سنت
½c - ½ سنت
1c - 1 سنت
2c - 2 سنت
5c - 5 سنت
10c - 10 سنت
20c - 20 سنت
50c - 50 سنت
uCoin