+

قبرس > جمهوری قبرس (1963 - 1982)

سال1m5m25m50m100m500mسال
 - 5m25m50m100m - 1982
 - 5m25m50m100m - 1981
 - 5m25m50m100m - 1980
 - 5m25m50m100m - 1979
 - 5m25m50m100m - 1978
 - 5m25m50m100m500m1977
 -  - 25m50m100m - 1976
 -  -  -  -  - 500m1975
 - 5m25m50m100m - 1974
 - 5m25m50m100m - 1973
1m5m25m50m -  - 1972
1m5m25m50m100m - 1971
 - 5m - 50m -  - 1970
 -  - 25m -  -  - 1968
1m5m25m50m100m - 1963
سیستم پولی: 1 پوند = 1000 میل
1m - 1 میل
5m - 5 میل
25m - 25 میل
50m - 50 میل
100m - 100 میل
500m - 500 میل
uCoin