+

قبرس > اتحادیه اروپا (یورو) (2008 - 2018)

مجموعه ضرابخانه
×
سال1c2c5c10c20c50c€1€2سال
1c2c5c10c20c50c€1€22019
1c2c5c10c20c50c€1€22018
1c2c5c10c20c50c€1€22017
1c2c5c10c20c50c€1€22016
1c2c5c10c20c50c€1€22015
1c2c5c10c20c50c€1€22014
1c2c5c10c20c50c€1€22013
1c2c5c10c20c50c€1€22012
1c2c5c10c20c50c€1€22011
1c2c5c10c20c50c€1€22010
1c2c5c10c20c50c€1€22009
1c2c5c10c20c50c€1€22008
سیستم پولی: 1 یورو = 100 سنت
1c - 1 euro cent
2c - 2 euro cent
5c - 5 euro cent
10c - 10 euro cent
20c - 20 euro cent
50c - 50 euro cent
€1 - 1 یورو
€2 - 2 یورو
uCoin