+

قبرس > شاه جرج ششم (1937 - 1952)

سال½p1p4½p1S9p2S18pسال
½p1p - 1S - 2S - 1949
 -  -  - 1S - 2S - 1947
 - 1p -  -  -  -  - 1946
½p1p -  -  -  -  - 1945
½p1p -  -  -  -  - 1944
½p1p -  -  -  -  - 1943
½p1p -  -  -  -  - 1942
 -  -  -  - 9p - 18p1940
½p1p4½p - 9p - 18p1938
سیستم پولی: 1 شیلینگ = 9 پیاستر
½p - ½ قرش
1p - 1 قرش
4½p - ½4 پیاستر
9p - 9 پیاستر
18p - 18 پیاستر
1S - 1 شیلینگ
2S - 2 شیلینگ
uCoin