+

قبرس > شاه جرج پنجم (1911 - 1936)

سال¼p½p1p4½p9p18pسال
 - ½p1p -  -  - 1934
 - ½p1p -  -  - 1931
 - ½p1p -  -  - 1930
 - ½p1p -  -  - 1927
¼p -  -  -  -  - 1926
¼p½p1p -  -  - 1922
 -  -  - 4½p9p18p1921
 -  -  -  - 9p - 1919
 -  -  -  - 9p18p1913
سیستم پولی: 1 شیلینگ = 9 پیاستر
¼p - ¼ قرش
½p - ½ قرش
1p - 1 قرش
4½p - ½4 پیاستر
9p - 9 پیاستر
18p - 18 پیاستر
uCoin