+

قبرس > شاه ادوارد هفتم (1902 - 1910)

سال¼p½p1p9p18pسال
¼p½p1p -  - 1908
 -  -  - 9p18p1907
¼p -  -  -  - 1905
¼p -  -  -  - 1902
سیستم پولی: 1 شیلینگ = 9 پیاستر
¼p - ¼ قرش
½p - ½ قرش
1p - 1 قرش
9p - 9 پیاستر
18p - 18 پیاستر
uCoin