+

قبرس > ملکه ویکتوریا (1879 - 1901)

واریته
6
سال¼p½p1p3p4½p9p18pسال
¼p -  - 3p4½p9p18p1901
¼p½p1p -  -  -  - 1900
¼p -  -  -  -  -  - 1898
 - ½p1p -  -  -  - 1896
¼p - 1p -  -  -  - 1895
 - ½p1p -  -  -  - 1891
 - ½p1p -  -  -  - 1890
 - ½p1p -  -  -  - 1889
¼p½p1p -  -  -  - 1887
 - ½p1p -  -  -  - 1886
¼p½p1p -  -  -  - 1885
¼p½p1p -  -  -  - 1884
¼p½p1p -  -  -  - 1882
¼p½p1p -  -  -  - 1881
¼p -  -  -  -  -  - 1880
¼p½p1p -  -  -  - 1879
سیستم پولی: 1 شیلینگ = 9 پیاستر
¼p - ¼ قرش
½p - ½ قرش
1p - 1 قرش
3p - 3 پیاستر
4½p - ½4 پیاستر
9p - 9 پیاستر
18p - 18 پیاستر
uCoin