+

دانمارک > شاه فردریک نهم (1947 - 1972)

سال1o2o5o10o25o1KR2KR5KRسال
1o2o5o10o25o1KR - 5KR1972
1o2o5o10o25o1KR - 5KR1971
1o2o5o10o25o1KR - 5KR1970
1o2o5o10o25o1KR - 5KR1969
1o2o5o10o25o1KR - 5KR1968
1o2o5o10o25o/new
25o/old
1KR - 5KR1967
1o2o/Br
2o/Zn
5o10o25o/new
25o/old
1KR - 5KR1966
1o2o/Br
2o/Zn
5o10o25o1KR - 5KR1965
1o/Br
1o/Zn
2o/Br
2o/Zn
5o/Br
5o/Zn
10o25o1KR - 5KR1964
1o/Br
1o/Zn
2o/Br
2o/Zn
5o/Br
5o/Zn
10o - 1KR - 5KR1963
1o/Br
1o/Zn
2o/Br
2o/Zn
5o/Br
5o/Zn
10o25o1KR - 5KR1962
1o2o5o10o25o1KR - 5KR1961
1o/Br
1o/Zn
2o/Br
2o/Zn
5o/Br
5o/Zn
10o/new
10o/old
25o/new
25o/old
1KR - 5KR1960
1o2o5o10o25o1KR2KR - 1959
1o2o5o10o25o1KR2KR - 1958
1o2o5o10o25o1KR2KR - 1957
1o2o5o10o25o1KR2KR - 1956
1o2o5o10o25o1KR2KR - 1955
1o2o5o10o25o1KR2KR - 1954
1o2o5o10o25o1KR2KR - 1953
1o2o5o10o25o1KR2KR - 1952
1o2o5o10o25o - 2KR - 1951
1o2o5o10o25o -  -  - 1950
1o2o - 10o25o1KR2KR - 1949
1o2o - 10o25o1KR2KR - 1948
 -  -  -  -  - 1KR2KR - 1947
سیستم پولی: 1 کرون = 100 اوره
1o - 1 اوره
2o - 2 اوره
5o - 5 اوره
10o - 10 اوره
25o - 25 اوره
1KR - 1 کرون
2KR - 2 کرونر
5KR - 5 کرونر
uCoin