+

دانمارک > شاه فردریک هشتم (1906 - 1912)

سال1o2o5o10o25o10KR20KRسال
1o2o5o10o -  - 20KR1912
 -  -  - 10o25o - 20KR1911
1o -  - 10o -  - 20KR1910
1o2o -  -  - 10KR20KR1909
 -  - 5o -  - 10KR20KR1908
1o2o5o10o25o -  - 1907
سیستم پولی: 1 کرون = 100 اوره
1o - 1 اوره
2o - 2 اوره
5o - 5 اوره
10o - 10 اوره
25o - 25 اوره
10KR - 10 کرونر
20KR - 20 کرونر
uCoin