+

دانمارک > شاه کریستین نهم (1873 - 1906)

واریته
ترتیب: سال
سال1o2o5o10o25o1KR2KR10KR20KRسال
 - 2o5o -  -  -  -  -  - 1906
 -  -  - 10o25o -  -  -  - 1905
1o - 5o10o25o -  -  -  - 1904
 -  -  - 10o -  -  -  -  - 1903
1o2o5o -  -  -  -  -  - 1902
 -  -  -  - 25o -  - 10KR20KR1900
1o2o5o10o -  - 2KR -  - 1899
 -  - 5o -  - 1KR - 10KR - 1898
1o2o - 10o -  - 2KR -  - 1897
1o2o5o10o25o -  -  -  - 1894
1o2o -  -  - 1KR -  -  - 1892
1o2o5o10o25o -  -  -  - 1891
 -  - 5o -  -  -  - 10KR20KR1890
1o2o - 10o -  -  -  -  - 1889
1o -  - 10o -  -  -  -  - 1888
1o2o -  -  -  -  -  -  - 1887
1o2o - 10o -  -  -  -  - 1886
 -  - 5o10o -  -  -  -  - 1884
1o2o -  -  -  -  -  -  - 1883
1o - 5o10o -  -  -  -  - 1882
1o2o -  -  -  -  -  -  - 1881
1o2o -  -  -  -  -  -  - 1880
1o -  -  -  -  -  -  -  - 1879
1o -  -  -  -  -  -  -  - 1878
 -  -  -  -  -  -  - 10KR20KR1877
1o2o -  -  - 1KR2KR - 20KR1876
1o2o5o10o - 1KR2KR -  - 1875
1o2o5o10o25o -  - 10KR20KR1874
 -  -  -  -  -  -  - 10KR20KR1873
سیستم پولی: 1 کرون = 100 اوره
1o - 1 اوره
2o - 2 اوره
5o - 5 اوره
10o - 10 اوره
25o - 25 اوره
1KR - 1 کرون
2KR - 2 کرونر
10KR - 10 کرونر
20KR - 20 کرونر
uCoin