+

جمهوری دومینیکن > جمهوری دومینیکن (1844 - 1897)

واریته
2
سال1c1¼c2½c¼R5c10c20c50c½P1Fr1P5Frسال
 -  -  -  -  - 10c20c - ½P - 1P - 1897
 -  -  -  - 5c10c - 50c - 1Fr - 5Fr1891
 - 1¼c2½c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1888
 - 1¼c2½c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1882
1c - 2½c - 5c -  -  -  -  -  -  - 1877
 -  -  - ¼R -  -  -  -  -  -  -  - 1848
 -  -  - ¼R -  -  -  -  -  -  -  - 1844
سیستم پولی: 1 پزو = 100 سنتیمو
1c - 1 سنتاوو
1¼c - 1¼ سنتاوو
2½c - ½2 سنتاوس
5c - 5 سنتاوو
5c - 5 سنتسیمو
10c - 10 سنتاوو
10c - 10 سنتسیمو
20c - 20 سنتاوو
50c - 50 سنتسیمو
¼R - ¼ رئال
½P - ½ پزو
1Fr - 1 فرانک
1P - 1 پزو
5Fr - 5 فرانک
uCoin