+

اکوادور > جمهوری اکوادور (2000 - 2007)

سال
سال1c5c10c25c50cسال
1c/Br
1c/St
5c -  -  - 2003
1c5c10c25c50c2000
سیستم پولی: 1 دلار = 100 سنتاوو
1c - 1 سنتاوو
5c - 5 سنتاوو
10c - 10 سنتاوو
25c - 25 سنتاوس
50c - 50 سنتاوو
uCoin