+

اکوادور > جمهوری اکوادور (1988 - 1999)

سال50cS/. 1S/. 5S/. 10S/. 20S/. 50S/. 1000سال
 -  -  -  -  -  - S/. 10001996
 - S/. 1 -  -  -  -  - 1992
 -  - S/. 5S/. 10S/. 20S/. 50 - 1991
 - S/. 1 -  -  -  -  - 1990
50cS/. 1S/. 5S/. 10S/. 20S/. 50 - 1988
سیستم پولی: 1 سوکره = 100 سنتاوو
50c - 50 سنتاوو
S/. 1 - 1 سوکره
S/. 5 - 5 سوکره
S/. 10 - 10 سوکره
S/. 20 - 20 سوکره
S/. 50 - 50 سوکره
S/. 1000 - 1000 سوکره
uCoin