+

اکوادور > جمهوری اکوادور (1872 - 1918)

واریته
24
سال½c1c2c2½c½d5c1d10c2dS/. ½S/. 1S/. 10سال
 -  -  -  -  - 5c - 10c -  -  -  - 1918
 -  -  - 2½c - 5c -  -  -  -  -  - 1917
 -  -  -  -  -  - 1d - 2d -  -  - 1916
 -  -  -  - ½d - 1d - 2d -  -  - 1915
 -  -  -  -  -  -  -  - 2d -  -  - 1914
 -  -  -  - ½d - 1d - 2d -  -  - 1912
½c1c2c -  - 5c -  -  -  -  -  - 1909
 -  -  -  - ½d - 1d -  -  -  -  - 1905
 -  -  -  - ½d - 1d -  -  -  -  - 1902
 -  -  -  -  -  - 1d -  -  -  - S/. 101900
 -  -  -  - ½d - 1d -  -  -  - S/. 101899
 -  -  -  - ½d -  -  -  -  - S/. 1 - 1897
 -  -  -  -  -  -  -  - 2d - S/. 1 - 1896
 -  -  -  -  -  -  -  - 2d - S/. 1 - 1895
 -  -  -  - ½d - 1d - 2d -  -  - 1894
 -  -  -  - ½d - 1d - 2d -  -  - 1893
 -  -  -  -  -  - 1d - 2d - S/. 1 - 1892
 -  -  -  -  -  -  -  - 2d - S/. 1 - 1891
½c1c -  -  -  - 1d - 2d - S/. 1 - 1890
 -  -  -  -  -  - 1d - 2d - S/. 1 - 1889
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - S/. 1 - 1888
 - 1c -  - ½d -  -  -  -  -  -  - 1886
½c1c -  - ½d - 1d - 2dS/. ½S/. 1 - 1884
 - 1c2c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1872
سیستم پولی: 1 سوکره = 100 سنتاوو
½c - ½ سنتاوو
1c - 1 سنتاوو
2c - 2 سنتاوو
2½c - ½2 سنتاوس
5c - 5 سنتاوو
10c - 10 سنتاوو
½d - ½ دسیمو
1d - 1 دسیمو
2d - 2 دسیمو
S/. ½ - ½ sucre
S/. 1 - 1 سوکره
S/. 10 - 10 سوکره
uCoin