+

مصر > جمهوری عربی متحده (1958 - 1971)

مجموعه ضرابخانه
×
سال1m2m5m10m5Pt10Pt20Ptسال
 -  - 5m10m5Pt10Pt - ١٩٦٧١٩٦٧
1m2m5m10m5Pt10Pt20Pt١٩٦٦١٩٦٦
 - 2m -  -  -  -  - ١٩٦٢١٩٦٢
1m - 5m10m5Pt10Pt20Pt١٩٦٠١٩٦٠
 -  -  - 10m
10m/مصر
 -  -  - ١٩٥٨١٩٥٨
سیستم پولی: 1 پوند = 100 پیاستر = 1000 میلیم
1m - 1 میلیم
2m - 2 میلیم
5m - 5 میلیم
10m - 10 میلیم
5Pt - 5 قرش
10Pt - 10 قرش
20Pt - 20 قرش
uCoin