+

مصر > جمهوری عربی مصر (1971 - 2019)

واریته
8
سال1m5m10m1Pt2Pt5Pt10Pt20Pt25Pt50Pt1E£سال
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1E£٢٠١٩٢٠١٩
 -  -  -  -  -  -  -  - 25Pt - 1E£٢٠١٨٢٠١٨
 -  -  -  -  -  -  -  - 25Pt50Pt - ٢٠١٢٢٠١٢
 -  -  -  -  -  -  -  - 25Pt - 1E£٢٠١١٢٠١١
 -  -  -  -  -  -  -  - 25Pt50Pt1E£٢٠١٠٢٠١٠
 -  -  -  -  - 5Pt10Pt - 25Pt50Pt1E£٢٠٠٨٢٠٠٨
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 50Pt1E£٢٠٠٧٢٠٠٧
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 50Pt1E£/Br
1E£/St
٢٠٠٥٢٠٠٥
 -  -  -  -  - 5Pt -  -  -  -  - ٢٠٠٤٢٠٠٤
 -  -  -  -  -  -  -  - 25Pt -  - ١٩٩٣١٩٩٣
 -  -  -  -  - 5Pt10Pt20Pt -  -  - ١٩٩٢١٩٩٢
 -  -  - 1Pt2Pt5Pt/↑
5Pt/↓
10Pt20Pt -  -  - ١٩٨٤١٩٨٤
 -  -  -  - 2Pt -  - 20Pt -  -  - ١٩٨٠١٩٨٠
 -  - 10m -  - 5Pt -  -  -  -  - ١٩٧٦١٩٧٦
 - 5m10m -  -  -  -  -  -  -  - ١٩٧٣١٩٧٣
1m5m10m -  - 5Pt10Pt -  -  -  - ١٩٧٢١٩٧٢
سیستم پولی: 1 پوند = 100 پیاستر = 1000 میلیم
1m - 1 میلیم
5m - 5 میلیم
10m - 10 میلیم
1Pt - 1 قرش
2Pt - 2 قرش
5Pt - 5 قرش
10Pt - 10 قرش
20Pt - 20 قرش
25Pt - 25 قرش
50Pt - 50 قرش
1E£ - 1 پوند
uCoin