+

مصر > جمهوری مصر (1953 - 1958)

واریته
12
سال1m5m10m5Pt10Pt20Ptسال
1m5m10m -  -  - ١٣٧٧١٣٧٧
1m/Lo
1m/S
5m10m5Pt10Pt - ١٣٧٦١٣٧٦
1m/Lo
1m/S
1m/So
5m10m5Pt10Pt20Pt١٣٧٥١٣٧٥
1m/S
1m/So
5m10m/L
10m/S
 - 10Pt - ١٣٧٤١٣٧٤
1m/S
1m/So
5m10m -  -  - ١٣٧٣١٣٧٣
سیستم پولی: 1 پوند = 100 پیاستر = 1000 میلیم
1m - 1 میلیم
5m - 5 میلیم
10m - 10 میلیم
5Pt - 5 قرش
10Pt - 10 قرش
20Pt - 20 قرش
uCoin