+

مصر > پادشاهی مصر (1922 - 1952)

واریته
6
سال½m1m2m2½m5m10m2Pt5Pt10Pt20Pt50Pt100Ptسال
 - 1m -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٩٥٠١٩٥٠
 - 1m -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٩٤٧١٩٤٧
 - 1m -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٩٤٥١٩٤٥
 -  -  -  -  -  - 2Pt -  -  -  -  - ١٩٤٤١٩٤٤
 -  -  -  - 5m10m -  -  -  -  -  - ١٩٤٣١٩٤٣
 -  -  -  -  -  - 2Pt -  -  -  -  - ١٩٤٢١٩٤٢
 -  -  -  - 5m10m -  -  -  -  -  - ١٩٤١١٩٤١
 -  -  -  -  -  - 2Pt5Pt10Pt20Pt -  - ١٩٣٩١٩٣٩
½m1m/Br
1m/CuNi
2m - 5m/Br
5m/CuNi
10m/Br
10m/CuNi
 -  -  - 20Pt50Pt100Pt١٩٣٨١٩٣٨
 -  -  -  -  -  - 2Pt5Pt10Pt20Pt -  - ١٩٣٧١٩٣٧
 - 1m -  - 5m10m -  -  -  -  -  - ١٩٣٥١٩٣٥
 - 1m - 2½m5m10m - 5Pt10Pt20Pt -  - ١٩٣٣١٩٣٣
½m1m -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٩٣٢١٩٣٢
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 20Pt50Pt100Pt١٩٣٠١٩٣٠
½m1m2m - 5m10m2Pt5Pt10Pt20Pt/Ag
20Pt/Au
50Pt100Pt١٩٢٩١٩٢٩
½m1m2m - 5m10m -  -  -  -  -  - ١٩٢٤١٩٢٤
 -  -  -  -  -  - 2Pt5Pt10Pt20Pt/Au
20Pt/Ag
50Pt - ١٩٢٣١٩٢٣
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100Pt١٩٢٢١٩٢٢
سیستم پولی: 1 پوند = 100 پیاستر = 1000 میلیم
½m - ½ میلیم
1m - 1 میلیم
2m - 2 میلیم
2½m - ½2 میلیم
5m - 5 میلیم
10m - 10 میلیم
2Pt - 2 قرش
5Pt - 5 قرش
10Pt - 10 قرش
20Pt - 20 قرش
50Pt - 50 قرش
100Pt - 100 پیاستر
uCoin