+

السالوادور > جمهوری السالوادور (1889 - 1918)

سال1c3c5c10c20c25c50c$1$2½$5$10$20سال
 -  - 5c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1918
 -  - 5c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1917
 -  - 5c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1916
1c3c5c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1915
 -  - 5c10c - 25c - $1 -  -  -  - 1914
1c3c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1913
 -  - 5c10c - 25c - $1 -  -  -  - 1911
 -  -  -  -  -  -  - $1 -  -  -  - 1909
 -  -  -  -  -  -  - $1 -  -  -  - 1908
 -  -  -  -  -  -  - $1 -  -  -  - 1904
 -  -  -  -  -  -  - $1 -  -  -  - 1896
 -  -  -  -  -  -  - $1 -  -  -  - 1895
 -  -  -  -  -  - 50c$1 -  -  -  - 1894
1c - 5c -  -  - 50c$1 -  -  -  - 1893
1c - 5c10c20c - 50c/face
50c/flag
$1/face
$1/flag
$2½$5$10$201892
1c3c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1889
سیستم پولی: 1 پزو = 100 سنتاوس
1c - 1 سنتاوو
3c - 3 سنتاوو
5c - 5 سنتاوو
10c - 10 سنتاوو
20c - 20 سنتاوو
25c - 25 سنتاوس
50c - 50 سنتاوو
$1 - 1 پزو
$2½ - ½2 پزو
$5 - 5 پزو
$10 - 10 پزو
$20 - 20 پزو
uCoin