+

استونی > جمهوری اول (مارک) (1922 - 1927)

سال1M3M5M10Mسال
1M3M5M10M1926
 - 3M - 10M1925
1M - 5M - 1924
1M3M5M - 1922
سیستم پولی: 1 مارک = 100 پنی
1M - 1 مارک
3M - 3 مارکا
5M - 5 مارکا
10M - 10 مارکا
uCoin