+

استونی > جمهوری دوم (کرون) (1991 - 2010)

مجموعه ضرابخانه
×
سال5s10s20s50s1KRسال
 - 10s20s -  - 2008
 -  -  - 50s - 2007
 - 10s20s50s1KR2006
 -  - 20s50s - 2004
 -  - 20s - 1KR2003
 - 10s -  -  - 2002
 -  -  -  - 1KR2001
 -  -  -  - 1KR2000
 -  - 20s -  - 1999
 - 10s -  - 1KR1998
 - 10s20s -  - 1997
 - 10s20s -  - 1996
5s -  -  - 1KR1995
 - 10s -  -  - 1994
 -  -  -  - 1KR1993
5s10s20s50s1KR1992
5s10s -  -  - 1991
سیستم پولی: 1 کرون = 100 سنتی
5s - 5 سنتی
10s - 10 سنتی
20s - 20 سنتی
50s - 50 سنتی
1KR - 1 کرون
uCoin