+

استونی > جمهوری اول (کرون) (1928 - 1940)

سال1s2s5s10s20s25s50s1KR2KRسال
1s -  -  -  -  -  -  -  - 1939
 -  -  -  -  -  - 50s -  - 1936
 -  -  -  - 20s -  -  -  - 1935
 - 2s -  -  -  -  - 1KR - 1934
 -  - 5s10s -  -  -  -  - 1931
 -  -  -  -  -  -  -  - 2KR1930
1s -  -  -  -  -  -  -  - 1929
 -  -  -  -  - 25s -  -  - 1928
سیستم پولی: 1 کرون = 100 سنتی
1s - 1 سنت
2s - 2 سنتی
5s - 5 سنتی
10s - 10 سنتی
20s - 20 سنتی
25s - 25 سنتی
50s - 50 سنتی
1KR - 1 کرون
2KR - 2 کرونی
uCoin