+

جزایر فالکلند > ملکه الیزابت دوم (1974 - 2018)

مجموعه ضرابخانه
×
سال½p1p2p5p10p20p50p£1سال
 - 1p2p5p10p20p -  - 2011
 - 1p2p5p10p20p50p£12004
 - 1p -  -  -  - 50p - 2003
 -  -  -  -  -  -  - £12000
 - 1p2p5p10p20p50p£11999
 - 1p2p5p10p20p50p - 1998
 -  -  -  -  -  - 50p - 1995
 - 1p2p5p10p20p50p£11992
 - 1p2p5p10p20p50p£11987
 - 1p2p5p10p20p50p - 1985
½p1p2p5p10p20p50p - 1983
½p1p2p5p10p20p50p - 1982
½p1p2p5p10p - 50p - 1980
½p1p2p5p10p -  -  - 1974
سیستم پولی: 1 پوند = 100 پنس
½p - ½ پنی
1p - 1 پنی
2p - 2 پنس
5p - 5 پنس
10p - 10 پنس
20p - 20 پنس
50p - 50 پنس
£1 - 1 پوند
uCoin