+

جزایر فارو > شاه کریستین دهم (1941 - 1941)

سال
سال1o2o5o10o25oسال
1o2o5o10o25o1941
سیستم پولی: 1 کرون = 100 اوره
1o - 1 اوره
2o - 2 اوره
5o - 5 اوره
10o - 10 اوره
25o - 25 اوره
uCoin