+

فنلاند > امپراطور الکساندر سوم (1881 - 1894)

سال1p5p10p25p50p1mk10mk20mkسال
1p -  - 25p -  -  -  - 1894
1p -  -  - 50p1mk -  - 1893
1p5p -  - 50p1mk -  - 1892
1p - 10p25p50p -  - 20mk1891
 -  - 10p25p50p1mk -  - 1890
 - 5p10p25p50p -  -  - 1889
1p5p -  -  -  -  -  - 1888
1p -  -  -  -  -  -  - 1884
1p -  -  -  -  -  -  - 1883
1p -  -  -  -  - 10mk - 1882
1p -  -  -  -  - 10mk - 1881
سیستم پولی: 1 مارکا = 100 پنیا
1p - 1 پنی
5p - 5 پنیا
10p - 10 پنیا
25p - 25 پنیا
50p - 50 پنیا
1mk - 1 مارکا
10mk - 10 مارکا
20mk - 20 مارکا
uCoin