+

فرانسه > فرانسه ویشی (دولت فرانسه) (1941 - 1944)

واریته
15
مجموعه ضرابخانه
×
سال10c20c50c1F2F5Fسال
10c20c/Fe
20c/Zn
50c1F2F - 1944
10c/old
10c/new
20c50c1F2F - 1943
10c20c50c1F -  - 1942
10c20c/20
20c/VINGT
 -  -  - 5F1941
سیستم پولی: 1 فرانک = 100 سنتیم
10c - 10 سنتیم
20c - 20 سنتیماس
50c - 50 سنتیم
1F - 1 فرانک
2F - 2 فرانک
5F - 5 فرانک
uCoin