+

فرانسه > جمهوری دوم (1848 - 1851)

واریته
30
سال1c20c50c1F2F5F10F20Fسال
1c20c50c1F2F5F10F20F1851
1c20c50c1F2F5F10F20F1850
1c20c50c1F2F5F/old
5F/new
 - 20F/new
20F/old
1849
1c -  -  -  - 5F - 20F1848
سیستم پولی: 1 فرانک = 100 سنتیم
1c - 1 سنتیم
20c - 20 سنتیماس
50c - 50 سنتیم
1F - 1 فرانک
2F - 2 فرانک
5F - 5 فرانک
10F - 10 فرانک
20F - 20 فرانک
uCoin