+

فرانسه > جمهوری چهارم (1944 - 1959)

واریته
121
سال10c20c50c1F2F5F10F20F50F100Fسال
 -  -  - 1F2F -  -  -  -  - 1959
 -  -  - 1F2F - 10F - 50F100F1958
 -  -  - 1F -  - 10F -  - 100F1957
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 100F1956
 -  -  -  -  -  - 10F -  - 100F1955
 -  -  -  -  -  - 10F20F50F100F1954
 -  -  -  -  -  - 10F20F50F - 1953
 -  -  -  -  - 5F10F20F50F - 1952
 -  -  -  -  -  - 10F20F50F - 1951
 -  -  - 1F2F5F10F20F/G1
20F/G2
50F - 1950
 -  -  - 1F2F5F10F -  -  - 1949
 -  -  - 1F2F5F10F -  -  - 1948
 -  - 50c/Al
50c/AlBr
1F2F5F/Al
5F/AlBr
10F/new
10F/old
 -  -  - 1947
10c20c50c1F2F5F/Al
5F/AlBr
10F -  -  - 1946
10c20c50c1F2F5F/Al
5F/AlBr
10F -  -  - 1945
 -  - 50c1F2F/Al
2F/AlBr
 -  -  -  -  - 1944
سیستم پولی: 1 فرانک = 100 سنتیم
10c - 10 سنتیم
20c - 20 سنتیماس
50c - 50 سنتیم
1F - 1 فرانک
2F - 2 فرانک
5F - 5 فرانک
10F - 10 فرانک
20F - 20 فرانک
50F - 50 فرانک
100F - 100 فرانک
uCoin