+

فرانسه > Kingdom of France (1815 - 1848)

واریته
1K
سال25c¼F50c½F1F2F5F20F40Fسال
25c - 50c - 1F2F5F20F - 1848
25c - 50c - 1F2F5F20F - 1847
25c - 50c - 1F2F5F20F - 1846
25c¼F50c½F1F2F5F20F - 1845
 - ¼F - ½F1F2F5F20F - 1844
 - ¼F - ½F1F2F5F20F - 1843
 - ¼F - ½F1F2F5F20F - 1842
 - ¼F - ½F1F2F5F20F - 1841
 - ¼F - ½F1F2F5F20F - 1840
 - ¼F - ½F1F2F5F20F - 1839
 - ¼F - ½F1F2F5F20F40F1838
 - ¼F - ½F1F2F5F20F40F1837
 - ¼F - ½F1F2F5F20F40F1836
 - ¼F - ½F1F2F5F20F40F1835
 - ¼F - ½F1F2F5F20F40F1834
 - ¼F - ½F1F2F5F20F40F1833
 - ¼F - ½F1F2F5F20F40F1832
 - ¼F - ½F1F2F5F/new
5F/old
20F40F1831
 - ¼F - ½F1F2F5F/new
5F/new I
5F/old
20F/l
20F/new
20F/r
40F1830
 - ¼F - ½F1F2F5F20F40F1829
 - ¼F - ½F1F2F5F20F40F1828
 - ¼F - ½F1F2F5F20F - 1827
 - ¼F - ½F1F2F5F20F - 1826
 - ¼F - ½F1F2F5F20F - 1825
 - ¼F - ½F1F2F5F/new
5F/old
20F40F/new
40F/old
1824
 - ¼F - ½F1F2F5F20F - 1823
 - ¼F - ½F1F2F5F20F40F1822
 - ¼F - ½F1F2F5F20F - 1821
 - ¼F - ½F1F2F5F20F40F1820
 - ¼F - ½F1F2F5F20F40F1819
 - ¼F - ½F1F2F5F20F40F1818
 - ¼F - ½F1F2F5F20F40F1817
 -  -  - ½F1F2F5F20F40F1816
سیستم پولی: 1 فرانک = 100 سنتیم
25c - 25 سنتیم
50c - 50 سنتیم
¼F - ¼ فرانک
½F - ½ فرانک
1F - 1 فرانک
2F - 2 فرانک
5F - 5 فرانک
20F - 20 فرانک
40F - 40 فرانک
uCoin