+

فرانسه > French Empire (1803 - 1814)

واریته
ترتیب: سال
سال5c10c1d¼F½F1F2F5F20F40Fسال
 -  - 1d -  -  -  -  -  -  - 1815
 -  -  -  - ½F1F2F5F20F - 1814
 -  -  -  - ½F1F2F5F20F40F1813
 -  -  -  - ½F1F2F5F20F40F1812
 -  -  -  - ½F1F2F5F20F40F1811
 - 10c -  - ½F1F2F5F20F40F1810
 - 10c - ¼F½F1F2F5F20F40F1809
5c10c - ¼F½F1F2F5F20F40F1808
 - 10c - ¼F/new
¼F/oB
¼F/oS
½F/new
½F/oB
½F/oS
1F/new
1F/oB
1F/oS
2F/new
2F/oB
2F/oS
5F/new
5F/oB
5F/oS
20F/new
20F/old
40F/new
40F/old
1807
 -  -  - ¼F½F1F2F5F20F40F1806
 -  -  - ¼F½F1F2F5F20F40FAN14AN14
 -  -  - ¼F½F1F2F5F20F40FAN13AN13
 -  -  - ¼F½F1F2F5F20F - AN12AN12
سیستم پولی: 1 فرانک = 100 سنتیم
5c - 5 سنتیم
10c - 10 سنتیم
1d - 1 decime
¼F - ¼ فرانک
½F - ½ فرانک
1F - 1 فرانک
2F - 2 فرانک
5F - 5 فرانک
20F - 20 فرانک
40F - 40 فرانک
uCoin