+

فرانسه > جمهوری اول (قبل از دهگان) (1793 - 1793)

واریته
62
سال
سال½s1s2s6Lv24Lvسال
½s1s/1793
1s/L'AN II
2s/1793
2s/L'AN II
6Lv/1793
6Lv/L'AN II
24Lv1793
سیستم پولی: 1 ecu = 120 sols
½s - ½ سول
1s - 1 سول
2s - 2 سول
6Lv - 6 لیره
24Lv - 24 livres
uCoin