+

آلمان > جمهوری وایمار (مارک) (1919 - 1925)

واریته
53
سال50pf1DM3DM200DM500DMسال
 - 1DM3DM -  - 1925
 - 1DM3DM -  - 1924
 -  -  - 200DM500DM1923
50pf - 3DM -  - 1922
50pf -  -  -  - 1921
50pf -  -  -  - 1920
50pf -  -  -  - 1919
سیستم پولی: 1 مارک = 100 فنیگ
50pf - 50 فنیگ
1DM - 1 مارک
3DM - 3 مارک
200DM - 200 مارک
500DM - 500 مارک
uCoin