+

آلمان > جمهوری وایمار (رنتنمارک) (1923 - 1929)

واریته
54
مجموعه ضرابخانه
×
سال1rpf2rpf5rpf10rpf50rpfسال
1rpf -  -  -  - 1929
1rpf -  - 10rpf - 1925
1rpf2rpf5rpf10rpf50rpf1924
1rpf2rpf5rpf10rpf50rpf1923
سیستم پولی: 1 رنتن مارک = 100 رنتن فنیگ
1rpf - 1 رنتن فنیگ
2rpf - 2 رنتن فنیگ
5rpf - 5 رنتن فنیگ
10rpf - 10 رنتن فنیگ
50rpf - 50 رنتن فنیگ
uCoin