+

آلمان > جمهوری وایمار (رایشمارک) (1924 - 1938)

واریته
301
سال1rpf2rpf4rpf5rpf10rpf50rpf1RM2RM3RM5RMسال
 -  -  -  -  - 50rpf -  -  -  - 1938
 -  -  -  -  - 50rpf -  -  -  - 1937
1rpf2rpf - 5rpf10rpf50rpf -  -  -  - 1936
1rpf -  - 5rpf10rpf50rpf -  -  -  - 1935
1rpf -  -  - 10rpf -  -  -  -  - 1934
1rpf -  -  - 10rpf50rpf -  - 3RM5RM1933
1rpf - 4rpf - 10rpf50rpf -  - 3RM5RM1932
1rpf -  -  - 10rpf50rpf - 2RM3RM5RM1931
1rpf -  - 5rpf10rpf50rpf -  -  - 5RM1930
1rpf -  -  - 10rpf50rpf -  -  - 5RM1929
1rpf -  -  - 10rpf50rpf -  -  - 5RM1928
1rpf -  -  -  - 50rpf1RM2RM - 5RM1927
 -  -  - 5rpf10rpf - 1RM2RM -  - 1926
1rpf2rpf - 5rpf10rpf50rpf1RM2RM -  - 1925
1rpf2rpf - 5rpf10rpf50rpf -  -  -  - 1924
سیستم پولی: 1 رایش مارک = 100 رایش فنیگ
1rpf - 1 رایش فنیگ
2rpf - 2 رایش فنیگ
4rpf - 4 رایش فنیگ
5rpf - 5 رایش فنیگ
10rpf - 10 رایش فنیگ
50rpf - 50 رایش فنیگ
1RM - 1 رایشمارک
2RM - 2 رایشمارک
3RM - 2 رایشمارک
5RM - 5 رایشمارک
uCoin