+

آلمان > جمهوری فدرال (1990 - 2001)

واریته
417
مجموعه ضرابخانه
×
سال1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DMسال
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM2001
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM2000
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1999
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1998
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1997
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1996
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1995
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1994
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1993
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1992
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1991
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1990
سیستم پولی: 1 مارک = 100 فنیگ
1pf - 1 فنیگ
2pf - 2 فنیگ
5pf - 5 فنیگ
10pf - 10 فنیگ
50pf - 50 فنیگ
1DM - 1 مارک
5DM - 5 مارک
uCoin