+

آلمان > جمهوری فدرال (1990 - 2001)

واریته
78
عنوان
سالارزشموضوعKrause
2001Franz Joseph Strauss. 40th Anniversary - Federal Republic (1949 - 1989)KM# 175
2001Ludwig Erhard. 40th Anniversary - Federal Republic (1948 - 1988)KM# 170
2001Willy Brandt. 45th Anniversary - Federal Republic (1949 - 1994)KM# 183
2000Franz Joseph Strauss. 40th Anniversary - Federal Republic (1949 - 1989)KM# 175
2000Ludwig Erhard. 40th Anniversary - Federal Republic (1948 - 1988)KM# 170
2000Willy Brandt. 45th Anniversary - Federal Republic (1949 - 1994)KM# 183
1999Franz Joseph Strauss. 40th Anniversary - Federal Republic (1949 - 1989)KM# 175
1999Ludwig Erhard. 40th Anniversary - Federal Republic (1948 - 1988)KM# 170
1999Willy Brandt. 45th Anniversary - Federal Republic (1949 - 1994)KM# 183
1998Franz Joseph Strauss. 40th Anniversary - Federal Republic (1949 - 1989)KM# 175
1998Ludwig Erhard. 40th Anniversary - Federal Republic (1948 - 1988)KM# 170
1998Willy Brandt. 45th Anniversary - Federal Republic (1949 - 1994)KM# 183
1997Franz Joseph Strauss. 40th Anniversary - Federal Republic (1949 - 1989)KM# 175
1997Ludwig Erhard. 40th Anniversary - Federal Republic (1948 - 1988)KM# 170
1997Willy Brandt. 45th Anniversary - Federal Republic (1949 - 1994)KM# 183
1996Franz Joseph Strauss. 40th Anniversary - Federal Republic (1949 - 1989)KM# 175
1996Ludwig Erhard. 40th Anniversary - Federal Republic (1948 - 1988)KM# 170
1996Willy Brandt. 45th Anniversary - Federal Republic (1949 - 1994)KM# 183
1995Franz Joseph Strauss. 40th Anniversary - Federal Republic (1949 - 1989)KM# 175
1995Ludwig Erhard. 40th Anniversary - Federal Republic (1948 - 1988)KM# 170
1995Willy Brandt. 45th Anniversary - Federal Republic (1949 - 1994)KM# 183
1994Franz Joseph Strauss. 40th Anniversary - Federal Republic (1949 - 1989)KM# 175
1994Ludwig Erhard. 40th Anniversary - Federal Republic (1948 - 1988)KM# 170
1994Willy Brandt. 45th Anniversary - Federal Republic (1949 - 1994)KM# 183
1993Dr. Kurt Schumacher. 30th Anniversary - Federal Republic (1949 - 1979)KM# 149
1993Franz Joseph Strauss. 40th Anniversary - Federal Republic (1949 - 1989)KM# 175
1993Ludwig Erhard. 40th Anniversary - Federal Republic (1948 - 1988)KM# 170
1992Dr. Kurt Schumacher. 30th Anniversary - Federal Republic (1949 - 1979)KM# 149
1992Franz Joseph Strauss. 40th Anniversary - Federal Republic (1949 - 1989)KM# 175
1992Ludwig Erhard. 40th Anniversary - Federal Republic (1948 - 1988)KM# 170
1991Dr. Kurt Schumacher. 30th Anniversary - Federal Republic (1949 - 1979)KM# 149
1991Franz Joseph Strauss. 40th Anniversary - Federal Republic (1949 - 1989)KM# 175
1991Ludwig Erhard. 40th Anniversary - Federal Republic (1948 - 1988)KM# 170
1990Dr. Kurt Schumacher. 30th Anniversary - Federal Republic (1949 - 1979)KM# 149
1990Franz Joseph Strauss. 40th Anniversary - Federal Republic (1949 - 1989)KM# 175
1990Ludwig Erhard. 40th Anniversary - Federal Republic (1948 - 1988)KM# 170
سیستم پولی: 1 مارک = 100 فنیگ
2DM - 2 مارک
uCoin