+

آلمان شرقی > آلمان شرقی (1948 - 1990)

واریته
ترتیب: سال
سال1pf5pf10pf20pf50pf1M2Mسال
1pf5pf10pf20pf50pf1M2M1990
1pf5pf10pf20pf50pf1M2M1989
1pf5pf10pf20pf50pf1M2M1988
1pf5pf10pf20pf50pf1M2M1987
1pf5pf10pf20pf50pf1M2M1986
1pf5pf10pf20pf50pf1M2M1985
1pf5pf10pf20pf50pf1M2M1984
1pf5pf10pf20pf50pf1M2M1983
1pf5pf10pf20pf50pf1M2M1982
1pf5pf10pf20pf50pf1M2M1981
1pf5pf10pf20pf50pf1M2M1980
1pf5pf10pf20pf50pf1M2M1979
1pf5pf10pf -  - 1M2M1978
1pf -  -  -  - 1M2M1977
 - 5pf -  -  -  -  - 1976
1pf5pf -  -  - 1M2M1975
 -  -  - 20pf -  - 2M1974
1pf - 10pf20pf50pf1M - 1973
1pf5pf10pf20pf50pf1M2M1972
 -  - 10pf20pf50pf -  - 1971
 -  - 10pf -  -  -  - 1970
 -  -  - 20pf -  -  - 1969
1pf5pf10pf - 50pf -  - 1968
 -  - 10pf -  -  -  - 1967
1pf - 10pf -  -  -  - 1965
1pf -  -  -  -  -  - 1964
1pf - 10pf -  - 1M - 1963
1pf -  -  -  - 1M - 1962
1pf -  -  -  -  -  - 1961
1pf -  -  -  -  -  - 1960
 -  -  -  - 50pf -  - 1958
 -  -  -  -  -  - 2M1957
 -  -  -  -  - 1M - 1956
1pf5pf10pf -  -  -  - 1953
1pf5pf10pf -  -  -  - 1952
1pf5pf10pf - 50pf -  - 1950
1pf5pf10pf - 50pf -  - 1949
1pf5pf10pf -  -  -  - 1948
سیستم پولی: 1 مارک = 100 فنیگ
1pf - 1 فنیگ
5pf - 5 فنیگ
10pf - 10 فنیگ
20pf - 20 فنیگ
50pf - 50 فنیگ
1M - 1 مارک
2M - 2 مارک
uCoin