+

آلمان - رایش سوم > آلمان نازی (رایش سوم) (1933 - 1945)

واریته
360
سال1rpf2rpf5rpf10rpf50rpf1RM2RM5RMسال
1rpf -  - 10rpf -  -  -  - 1945
1rpf - 5rpf10rpf50rpf -  -  - 1944
1rpf - 5rpf10rpf50rpf -  -  - 1943
1rpf - 5rpf10rpf50rpf -  -  - 1942
1rpf - 5rpf10rpf50rpf -  -  - 1941
1rpf/Br
1rpf/Zn
2rpf5rpf10rpf50rpf -  -  - 1940
1rpf2rpf5rpf10rpf50rpf/Al
50rpf/Ni
1RM2RM5RM1939
1rpf2rpf5rpf10rpf50rpf1RM2RM5RM1938
1rpf2rpf5rpf10rpf - 1RM2RM5RM1937
1rpf2rpf5rpf10rpf - 1RM2RM5RM/new
5RM/old
1936
 -  -  -  - 50rpf1RM - 5RM1935
 -  -  -  -  - 1RM -  - 1934
 -  -  -  -  - 1RM -  - 1933
سیستم پولی: 1 رایش مارک = 100 رایش فنیگ
1rpf - 1 رایش فنیگ
2rpf - 2 رایش فنیگ
5rpf - 5 رایش فنیگ
10rpf - 10 رایش فنیگ
50rpf - 50 رایش فنیگ
1RM - 1 رایشمارک
2RM - 2 رایشمارک
5RM - 5 رایشمارک
uCoin