+

آلمان - رایش سوم > سکه نظامی (1940 - 1949)

واریته
25
سال1rpf5rpf10rpfسال
 - 5rpf10rpf1948
 - 5rpf10rpf1947
1rpf - 10rpf1946
1rpf - 10rpf1945
 - 5rpf10rpf1941
 - 5rpf10rpf1940
سیستم پولی: 1 رایش مارک = 100 رایش فنیگ
1rpf - 1 رایش فنیگ
5rpf - 5 رایش فنیگ
10rpf - 10 رایش فنیگ
uCoin