+

جبل الطارق > ملکه الیزابت دوم (1967 - 2018)

واریته
110
مجموعه ضرابخانه
×
سال1p2p5p10p20p25p1C50p£1£2£5سال
 -  - 5p10p20p -  - 50p£1 -  - 2016
 -  - 5p10p20p -  - 50p£1£2 - 2015
 -  - 5p10p20p -  - 50p£1£2£52014
1p2p5p10p20p -  - 50p£1£2£52013
1p2p5p10p20p -  - 50p£1£2£52012
1p2p5p10p20p -  - 50p£1£2£52011
1p2p5p10p20p -  - 50p£1£2£52010
1p2p5p10p20p -  - 50p£1£2 - 2009
1p2p5p10p20p -  - 50p£1£2 - 2008
1p2p5p10p20p -  - 50p£1£2 - 2007
1p2p5p10p20p -  - 50p£1£2 - 2006
1p2p5p10p20p -  -  - £1£2 - 2005
1p2p5p10p20p -  - 50p - £2 - 2003
1p2p5p10p20p -  - 50p£1£2 - 2002
1p2p5p10p20p -  - 50p£1 -  - 2001
1p2p5p10p20p -  - 50p£1 -  - 2000
1p2p5p10p20p -  - 50p£1 -  - 1999
1p2p5p10p20p -  - 50p/new
50p/old
£1 -  - 1998
1p2p5p10p20p -  - 50p/big
50p/small
£1£2 - 1997
1p2p5p10p20p -  - 50p£1£2 - 1996
1p/Br
1p/St
2p/Br
2p/St
5p10p20p -  - 50p - £2 - 1995
1p2p5p10p20p -  - 50p£1 -  - 1994
1p2p5p10p20p -  - 50p£1£2£51993
1p2p5p10p20p -  - 50p£1 - £51992
1p2p5p10p20p -  - 50p£1£2£51991
1p2p5p/big
5p/small
10p20p -  - 50p£1£2£51990
1p2p5p10p20p -  - 50p - £2£51989
1p2p5p10p20p -  - 50p£1£2£51988
 -  -  -  -  - 25p -  -  -  -  - 1971
 -  -  -  -  -  - 1C -  -  -  - 1970
 -  -  -  -  -  - 1C -  -  -  - 1969
 -  -  -  -  -  - 1C -  -  -  - 1968
 -  -  -  -  -  - 1C -  -  -  - 1967
سیستم پولی: 1 پوند = 4 کرون = 100 پنس
1p - 1 پنی
2p - 2 پنس
5p - 5 پنس
10p - 10 پنس
20p - 20 پنس
25p - 25 پنس جدید
50p - 50 پنس
1C - 1 کرون
£1 - 1 پوند
£2 - 2 پوند
£5 - 5 پوند
uCoin