+

یونان > حکومت نظامی (1973) (1973 - 1973)

سال
سال10l20l50l1Δρ2Δρ5Δρ10Δρ20Δρسال
10l20l50l1Δρ2Δρ5Δρ10Δρ20Δρ1973
سیستم پولی: 1 دراخما = 100 لپتا
10l - 10 لپتا
20l - 20 لپتا
50l - 50 لپتا
1Δρ - 1 دراخما
2Δρ - 2 دراخما
5Δρ - 5 دراخما
10Δρ - 10 دراخما
20Δρ - 20 دراخما
uCoin