+

یونان > شاه کنستانتین دوم (1966 - 1973)

سال5l10l20l50l1Δρ2Δρ5Δρ10Δρ20Δρسال
 - 10l20l50l1Δρ2Δρ5Δρ10Δρ20Δρ1973
5l10l20l50l1Δρ2Δρ5Δρ10Δρ - 1971
 -  -  - 50l1Δρ2Δρ5Δρ -  - 1970
 - 10l20l -  -  -  -  -  - 1969
 -  -  -  -  -  -  - 10Δρ - 1968
 -  -  -  - 1Δρ2Δρ -  -  - 1967
 - 10l20l50l1Δρ2Δρ5Δρ -  - 1966
سیستم پولی: 1 دراخما = 100 لپتا
5l - 5 لپتا
10l - 10 لپتا
20l - 20 لپتا
50l - 50 لپتا
1Δρ - 1 دراخما
2Δρ - 2 دراخما
5Δρ - 5 دراخما
10Δρ - 10 دراخما
20Δρ - 20 دراخما
uCoin