+

گینه بیسائو > پزو (1977 - 1997)

سال
سال50c$1$2½$5$20سال
50c$1$2½$5$201977
سیستم پولی: 1 پزو = 100 سنتاوس
50c - 50 سنتاوو
$1 - 1 پزو
$2½ - ½2 پزو
$5 - 5 پزو
$20 - 20 پزو
uCoin