+

گینه بریتانیا > گیلدر (1836 - 1836)

سال
سال⅛G¼G½G1Gسال
⅛G¼G½G1G1836
⅛G -  ⅛ گیلدر
¼G -  ¼ گیلدر
½G -  ½ گیلدر
1G - 1 گیلدر
uCoin