+

هاییتی > جمهوری هاییتی (1986 - 2016)

سال5c20c50c1G5Gسال
 -  -  - 1G - 2016
 -  - 50c1G5G2013
 -  - 50c1G5G2011
 -  -  - 1G - 2009
 -  -  -  - 5G2007
 -  -  - 1G - 2003
 - 20c - 1G - 2000
 -  - 50c -  - 1999
 -  -  -  - 5G1998
5c -  -  -  - 1997
5c20c50c1G5G1995
 - 20c50c -  - 1991
 - 20c50c -  - 1989
 - 20c50c -  - 1986
سیستم پولی: 1 گورد = 100 سنتیم
5c - 5 سنتیم
20c - 20 سنتیماس
50c - 50 سنتیم
1G - 1 گورد
5G - 5 گورد
uCoin