+

هاییتی > جمهوری هاییتی (1863 - 1985)

مجموعه ضرابخانه
×
سال1c2c5c10c20c50c1Gسال
 -  -  -  -  - 50c - 1985
 -  -  - 10c20c50c - 1983
 -  -  -  -  - 50c - 1979
 -  - 5c10c20c50c - 1975
 -  -  -  - 20c50c - 1972
 -  - 5c10c20c -  - 1970
 -  - 5c10c -  -  - 1958
 -  -  -  - 20c -  - 1956
 -  - 5c10c -  -  - 1953
 -  - 5c10c -  -  - 1949
 -  -  -  -  - 50c - 1908
 -  -  -  - 20c50c - 1907
 -  -  - 10c -  -  - 1906
 -  - 5c -  -  -  - 1905
 -  - 5c/5
5c/face
 -  -  -  - 1904
1c -  -  - 20c50c1G1895
1c2c - 10c20c -  - 1894
 -  -  - 10c20c50c - 1890
 -  - 5c -  -  -  - 1889
 -  -  - 10c20c50c1G1887
1c2c - 10c -  -  - 1886
 -  -  -  -  - 50c - 1883
 -  -  - 10c20c50c1G1882
1c2c - 10c20c - 1G1881
 -  - 5c10c20c -  - 1863
سیستم پولی: 1 گورد = 100 سنتیم
1c - 1 سنتیم
2c - 2 سنتیم
5c - 5 سنتیم
10c - 10 سنتیم
20c - 20 سنتیماس
50c - 50 سنتیم
1G - 1 گورد
uCoin