+

هاییتی > امپراطوری هاییتی (1850 - 1859)

سال
سال1c2c6¼cسال
1c
1c/AN47
2c
2c/AN47
6¼c1850
سیستم پولی: 1 گورد = 100 سنتیم
1c - 1 سنتیم
2c - 2 سنتیم
6¼c - 6¼ centimes
uCoin